Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Finanse / Księgowość

Rejestracja wszystkich zdarzeń gospodarczych odbywa się w systemie finansowo-księgowym, który dostarcza aktualnych informacji na temat przychodów i kosztów, wartości zapasów oraz rozrachunków z kontrahentami i pracownikami.

Moduł pozwala na przygotowanie sprawozdań i formularzy zgodnie z przepisami ustaw o rachunkowości, VAT, ZUS, US oraz umożliwia definiowanie własnych raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej. Zapisy księgowe mogą być prowadzone równolegle w walucie polskiej i obcej z opcją rozliczania różnic kursowych. System przygotowany jest do prowadzenia ksiąg wielu jednostek gospodarczych i pozwala tworzyć kolejne wersje planu kont w nowych okresach obrachunkowych.

Korzyści:
 • Efektywne zarządzanie finansami firmy
 • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy
 • Sprawna rejestracja i dekretacja dokumentów
 • Zwiększenie komfortu pracy
 • Automatyzacja sprawozdawczości
 • Bezpośredni dostęp do informacji zarządczej
 • Zapewnienie obsługi księgowości i sprawozdawczości zgodnie z polskimi przepisami
 • Wspomaganie windykacji należności
 • Zapewnienie terminowości płatności

Zarządzanie majątkiem i wyposażeniem firmy stanowi integralną część systemu finansowo-księgowego i zapewnia pełny obraz informacji na temat zasobów majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów nietrwałych. Budowa systemu umożliwia elastyczne przystosowanie zakresu funkcji i wyglądu ekranu do potrzeb i przyzwyczajeń każdego użytkownika. Zestawy analiz i wydruków zawartych w systemie umożliwiają bieżącą ocenę stanu technicznego majątku, wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz identyfikację osób odpowiedzialnych za użytkowanie każdego składnika majątku. Wykorzystanie kodów kreskowych i kolektorów danych przyspiesza inwentaryzację i identyfikację składników majątku.

Korzyści:
 • Skuteczne wsparcie procesu zarządzania majątkiem trwałym
 • Uporządkowanie składników majątku firmy
 • Optymalizacja przepływu informacji
 • Monitorowanie kosztów związanych z utrzymaniem majątku firmy
 • Możliwość zarządzania inwestycjami
 • Automatyzacja procesu inwentaryzacji poprzez wprowadzanie mechanizmów oznakowania składników majątku firmy
 • Wspomaganie gospodarki remontowej poprzez umożliwienie planowania i monitorowania realizacji działań związanych z utrzymaniem składników majątku

„Z punktu widzenia naszej firmy istotna była funkcjonalność umożliwiająca prowadzenie księgowości w różnych walutach. Na etapie wdrożenia zdefiniowaliśmy zasadę FIFO dla operacji walutowych.”
Wiesława Późniak, Główna Księgowa, SBB ENERGY